За нас

Българска планинска спасителна служба (БПСС) се основава като самостоятелна, независима, неправителствена организация през м. март 2015г. Създаването на организацията има за цел да възстанови планинарските традиции на планинската спасителна служба основана през 1933, да приложи съвременните добри практики и стандарти в областта на планинското спасяване на водещите световни организации и спасителни служби. Българска Планинска Спасителна Служба e пълноправен член на ИКАР - ICAR (International Comission for Alpine Rescue) от м. октомври 2015г.

Принципите залегнали в Устава на организацията са доброволност, безвъзмездно оказане на помощ на пострадали в планините, качество, ефективност и професионализъм при извършване на дейностите по спасяване и предотвратяване на нещастия в планините. Българската планинска спасителна служба обединява планински спасители или оперативни екипи от спасители на територията на цялата страна. Организацията разполага със специализирана спасителна екипировка за извършване на всички дейности от планинското спасяване. Членството в БПСС е индивидуално или колективно. Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което проявява интерес към предмета на дейност на сдружението и неговите цели и приема основните принципи залегнали в устава на сдружението.

Българска планинска спасителна служба е в тясно сътрудничество и взаимодействие с други организации, имащи близък предмет на дейности или проявяващи интерес в тази област.

Българска планинска спасителна служба извършва следните дейности за постигане на поставените в Устава си цели:

разработва стратегия за спасителната дейност в планините, пещерите и труднодостъпните места и я популяризира;

въз основа на разработената стратегия изгражда спасителна система състояща се от Планинско спасителни екипи и постове, покриващи планините и труднодостъпните места на територията на Република България;

Въз основа на спасителната система осъществява оказване на безвъзмездна помощ при нещастни случаи в планините, пещерите и труднодостъпните места на територията на страната и превенция на същите.

създава обучителни центрове и организира курсове и обучения по спасяване в планините, пещерите и в труднодостъпните места;

сертифицира планинските и пещерни спасители;

осъществява спортна и тренировъчна дейност във връзка с изпълнение на целите си;

според компетенциите си подпомага държавата и съответните структури при бедствия, аварии и катастрофи.

провежда семинари, симпозиуми, и кръгли маси по различни актуални проблеми на Планинското и пещерно спасяване;

реализира програми и практически дейности в тази област;